We're excited to announce that 章琦玮 - Zhang Qiwei has just published a series of four new Intermediate level Mandarin Chinese lessons - A Trip to Dalian? Lessons 1-4 - on Language Mentor! 

Lesson Scripts:

 A Trip To Dalian? #1


Announcer:

A Trip To Dalian? #1
Qu4 Da4lian2 Lu3you2? Yi1
去大连旅游?一

Vocabulary
Ci2hui4
词汇

A:

Authorized
Te4xu3
特许

B:

Economy
Jing1ji4
经济

A:

Special economic zone
Jing1ji4 te4qu1
经济特区

B:

Develop
Fa1zhan3
发展

A:

Rapid
Xun4su4
迅速

B:

Attract or Appeal to
Xi1yin3
吸引

A:

Foreign investment
Wai4zi1
外资

B:

Intel
Ying1te4er3
英特尔

A:

To set up
She4


B:

Branch office
Fen1bu4
分部

A:

Set up a branch
She4 le fen1bu4
设了分部

B:

High-tech zone
Gao1xin1qu1
高新区

A:

Software park
Ruan3jian4yuan2
软件园

B:

Science and engineering
Li3gong1
理工

A:

West suburb
Xi1jiao1
西郊

B:

To be located
Zuo4luo4
坐落

A:

Concentrate
Ji2zhong1
集中

B:

Dell
Dai4er3
戴尔

A:

HP
Hui4pu3
惠普

B:

Panasonic
Song1xia4
松下

A:

Thomas Friedman
Tuo1ma3si1 Fu2li3de2man4
托马斯弗里德曼

B:

Gradually
Zhu2bu4
逐步

A:

Outsource
Wai4bao1
外包

B:

Bangalore
Ban1jia1luo2er3
班加罗尔

A:

Wind
Feng1


B:

Scenery
Jing3


A:

Scenic view
Feng1jing3
风景

B:

Scenic district
Feng1jing3qu1
风景区

A:

Air
Kong1qi4
空气

B:

Quality
Zhi4liang4
质量

A:

Air quality
Kong1qi4 zhi4liang4
空气质量

B:

Medical treatment
Yi1liao2
医疗

A:

Facility
She4shi1
设施

B:

Sick person or Patient
Huan4zhe3
患者

A:

Inquire or Consult
Zi1xun2
咨询

Announcer:

Dialogue
Dui4hua4
对话

A:

I would like to go to Dalian for fun - you went there - or not?
Wo3 xiang3 qu4 Da4lian2 wanr2, ni3 qu4guo4 nar4 mei2?
我想去大连玩,你去过那儿没?

B:

I haven't gone there - however - hear-tell - not bad.
Wo3 mei2 qu4guo4 nar4, bu2guo4 ting1shuo1 bu2cuo4.
我没去过那儿,不过听说不错。

A:

I would like to ask some questions about traveling in Dalian.
Wo3 xiang3 wen4 xie1 guan1yu2 zai4 Da4lian2 lv3you2 de wen4ti2.
我想问些关于在大连旅游的问题。

Furthermore - I hear-tell - Dalian's economy - developing very rapidly.
Er2qie3 wo3 ting1shuo1 Da4lian2 jing1ji4 fa1zhan3 hen3 xun4su4.
而且我听说大连经济发展很迅速。

By the way, ...
Dui4 le, ...
对了,……

it is Chinese government - authorized - special economic zone, ...
ta1 shi4 Zhong1guo2 zheng4fu3 te4xu3 de jing1ji4 te4qu1 ne, ...
它是中国政府特许的经济特区呢,……

attracted a lot of foreign investment.
xi1yin3 le hen3duo1 wai4zi1.
吸引了很多外资。

At first - was mainly some Japanese companies, ...
Qi3xian1 zhu3yao4 shi4 yi1xie1 Ri4ben3 gong1si1, ...
起先主要是一些日本公司,……

but now Intel - also set up a branch there.
dan4shi4 xian4zai4 Ying1te4er3 ye3 zai4 na4li3 she4 le fen1bu4.
但是现在英特尔也在那里设了分部。

B:

Yeah, as far as I know ...
Shi4de, ju4 wo3 suo3zhi1, ...
是的,据我所知,……

Dalian Hi-Tech Zone and Dalian Software Park - located at the western suburbs, ...
Da4lian2 Gao1xin1qu1 he2 Da4lian2 Ruan3jian4yuan2 zuo4luo4 zai4 xi1jiao1, ...
大连高新区和大连软件园坐落在西郊,……

they both at - Dalian Science And Engineering University's vicinity.
ta1men dou1 zai4 Da4lian2 Li3gong1 Da4xue2 fu4jin4.
它们都在大连理工大学附近。

IT enterprises from all over the world - all concentrated there, ...
Shi4jie4 ge4di4 de IT qi3ye4 dou1 ji2zhong1 zai4 na4li3, ...
世界各地的IT企业都集中在那里,……

such as Dell, HP, Panasonic.
bi3ru2 Dai4er3, Hui4pu3, Song1xia4.
比如戴尔,惠普,松下。

I also read a book written by Thomas Friedman ...
Wo3 hai2 du2guo4 Tuo1ma3si1 Fu2li3de2man4 de yi1ben3 shu1 ...
我还读过托马斯弗里德曼的一本书……

called "The World Is Flat".
jiao4 "Shi4jie4 Shi4 Ping2 De".
叫"世界是平的"。

In the book he mentions Dalian's IT industry.
Ta1 zai4 shu1li3 ti2dao4 le Da4lian2 de IT ye4.
他在书里提到了大连的IT业。

He says Dalian - gradually becoming an outsourcing center ...
Ta1 shuo1 Da4lian2 zhu2bu4 cheng2wei2 yi1ge4 wai4bao1 zhong1xin1, ...
他说大连逐步成为一个外包中心,……

like India's Bangalore.
xiang4 Yin4du4 de Ban1jia1luo2er3.
像印度的班加罗尔。

A:

Not bad.
Bu2cuo4 ma.
不错嘛。

Then could you help me ask about Dalian tourism matters?
Na4 ni3 neng2 bang1 wo3 wen4wen4 guan1yu2 Da4lian2 lv3you2 de shi4 ma?
你能帮我问问关于大连旅游的事吗?

B:

Of course. I can help you ask.
Dang1ran2 le. Wo3 ke3yi3 bang1 ni3 wen4wen4.
当然了。我可以帮你问问。

I checked Dalian tourist office's inquiry phone line.
Wo3 cha2dao4 le Da4lian2 lv3you2 ju2 de zi1xun2 dian4hua4.
我查到了大连旅游局的咨询电话。

You can call - ask them.
Ni3 ke3yi3 da3 dian4hua4 wen4 ta1men.
你可以打电话问他们。

Telephone is 0411-96181.
Dian4hua4 shi4 ling2si4yao1yao1 jiu3liu4 yao1ba1yao1.
电话是 0411 96 181。

A:

My Chinese isn't that good ...
Wo3 Zhong1wen2 bu2 tai4 xing2, ...
我中文不太行,……

I'm afraid they - not know what I'm saying.
wo3 pa4 ta1men bu4 zhi1dao4 wo3 zai4 shuo1 shen2me.
我怕他们不知道我在说什么。

Please - you help me ask - okay?
Qing3 ni3 bang1 wo3 wen4wen4 xing2 ma?
请你帮我问问行吗?

B:

Sure, no problem.
Hao3de, mei2 wen4ti2.
好的,没问题。

What would you like to ask?
Ni3 xiang3 wen4 xie1 shen2me?
你想问些什么?

A:

I mainly would like to ask - Dalian's air quality, ...
Wo3 zhu3yao4 xiang3 wen4wen4 Da4lian2 de kong1qi4 zhi4liang4, ...
我主要想问问大连的空气质量,……

natural scenic districts, how are medical facilities, ...
zi4ran2 feng1jing3qu1, yi1liao2 she4shi1 zen3meyang4, ...
自然风景区,医疗设施怎么样,……

how do they deal with - foreign language speaking - foreign patients?
ta1men zen3me chu3li3 shuo1 wai4yu3 de wai4guo2 huan4zhe3?
他们怎么处理说外语的外国患者?

You know - me and my husband's Chinese - both very limited.
Ni3 zhi1dao4, wo3 gen1 wo3 lao3gong1 de Zhong1wen2 dou1 hen3 you3xian4.
你知道,我跟我老公的中文都很有限。

B:

Okay - I help you ask and see.
Hao3, wo3 bang1 ni3 wen4wen4 kan4.
好,我帮你问问看。A Trip To Dalian? #2

Announcer:

A Trip To Dalian? #2
Qu4 Da4lian2 Lv3you2? Er4
去大连旅游?二

Vocabulary
Ci2hui4
词汇

B:

Coastal waters - literally, Nearby-sea
Jin4hai3
近海

C:

Seaside
Hai3bin1
海滨

B:

United Nations
Lian2he2guo2
联合国

C:

Confer or Award
Shou4yu3
授予

B:

Reside
Ju1


C:

Award or Prize
Jiang3


B:

People's Habitat Award
Ren2ju1jiang3
人居奖

C:

Environment
Huan2jing4
环境

B:

Good
Jia1


C:

Global Environment 500 Best City
Huan2jing4 Quan2qiu2 Wu3bai3 Jia1 Cheng2shi4
环境全球500佳城市

B:

Green space
Lv4hua4
绿化

C:

Cover
Fu4gai4
覆盖

B:

Ratio
Lv4


C:

Coverage ratio
Fu4gai4lv4
覆盖率

B:

According to
Ju4


C:

Statistic
Tong3ji4
统计

B:

Green space coverage ratio - according to statistics
Lv4hua4 fu4gai4lv4 ju4 tong3ji4
绿化覆盖率据统计

C:

Green field
Lv4di4
绿地

B:

Light
Guang1


C:

Sunlight or Sunshine
Yang2guang1
阳光

B:

Scenic sight
Feng1guang1
风光

C:

Site, Area or Court
Chang3


B:

Wide or Extensive
Guang3
广

C:

Public square
Guang3chang3
广场

B:

Bath or Bathe
Yu4


C:

Bathing place
Yu4chang3
浴场

B:

Slip or Slide
Hua2


C:

Snow
Xue3


B:

Ski area
Hua2xue3chang3
滑雪场

C:

Fountain or Spring
Quan2


B:

Hot spring
Wen1quan2
温泉

C:

Spend, in the sense of spending time
Du4


B:

Vacation
Jia4


C:

Spend one's holiday or vacation
Du4jia4
度假

B:

Resort area
Du4jia4qu1
度假区

C:

Sandy beach or Beach
Sha1tan1
沙滩

Announcer:

Dialogue
Dui4hua4
对话

B:

Hello, my main reason for calling is ...
Ni3 hao3, wo3 da3 dian4hua4 lai2 zhu3yao4 shi4 ...
你好,我打电话来主要是 ……

would like to consult about Dalian tourism matters.
xiang3 zi1xun2 guan1yu2 zai4 Da4lian2 lv3you2 de shi4qing2.
想咨询关于在大连旅游的事情。

C:

Hello. Please speak.
Ni3 hao3. Qing3 shuo1.
你好。请说。

B:

The first one is - question related to Dalian's air quality.
Di4yi1ge4 shi4 guan1yu2 Da4lian2 de kong1qi4 zhi4liang4 wen4ti2.
第一个是关于大连的空气质量问题。

Dalian's air quality - compared with the whole country - how is it?
Da4lian2 de kong1qi4 zhi4liang4 gen1 quan2guo2 bi3, shi4 zen3yang4 de?
大连的空气质量跟全国比,是怎样的?

C:

Dalian is - seaside city - air very good, ...
Da4lian2 shi4 hai3bin1 cheng2shi4, kong1qi4 hen3hao3, ...
大连是海滨城市,空气很好,……

Dalian - by the United Nations - awarded ...
Da4lian2 bei4 Lian2he2guo2 shou4yu3 ...
大连被联合国授予……

"People's Habitat Award" and "Global Environment 500 Best City".
"Ren2ju1jiang3" he2 "Huan2jing4 Quan2qiu2 Wu3bai3 Jia1 Cheng2shi4".
"人居奖"和"环境全球500佳城市"。

B:

How is the green space?
Lv4hua4 zen3meyang4 a?
绿化怎么样啊?

C:

Dalian city - green space coverage ratio - according to statistics - is 42%.
Da4lian2 cheng2shi4 lv4hua4 fu4gai4lv4 ju4 tong3ji4 shi4 bai3fen1zhi1 si4shi2er4.
大连城市绿化覆盖率据统计是42%。

Mainly - we - here - lots of green fields - and trees.
Zhu3yao4 zan2men zher4 lv4di4 hai2you3 shu4 hen3duo1.
主要咱们这儿绿地还有树很多。

B:

Can you introduce a little ...
Ni3 neng2 jie4shao4 yi1xia4 ...
你能介绍一下……

natural scenic districts in Dalian's vicinity?
Da4lian2 fu4jin4 de zi4ran2 feng1jing3qu1 ma?
大连附近的自然风景区吗?

C:

Actually - have lots of natural scenic districts in Dalian's vicinity.
Qi2shi2 Da4lian2 fu4jin4 de zi4ran2 feng1jing3qu1 you3 hen3duo1.
其实大连附近的自然风景区有很多。

Have mountains - have lakes - have sea, ...
You3 shan1 you3 shui3 you3 hai3, ...
有山有水有海,……

within the urban district - also have lots of beautiful public squares ...
shi4qu1 nei4 hai2you3 hen3duo1 piao4liang4 de guang3chang3, ...
市区内还有很多漂亮的广场,……

We also have ski area - hot spring resort area.
Wo3men2 hai2you3 hua2xue3chang3, wen1quan2 du4jia4qu1.
我们还有滑雪场,温泉度假区。

However - if - are speaking of - short trip ...
Bu2guo4 ru2guo3 shi4 duan3qi1 lv3xing2 de hua4, ...
不过如果是短期旅行的话,……

I suggest - at this time - you can go to - seaside bathing place ...
wo3 jian4yi4, zai4 zhei4ge4 shi2jian1, ni3men ke3yi3 qu4 hai3bin1 yu4chang3 ...
我建议,在这个时间,你们可以去海滨浴场……

such as Bangchui Island Seaside Bathing Place.
xiang4 Bang4chui2dao3 Hai3bin1 Yu4chang3.
像棒棰岛海滨浴场。
Note: Bang4chui2 means "wooden club", which is an implement used to beat clothes while washing them.

B:

"Bangchuidao" - is because - formed like - wooden club?
"Bang4chui2dao3" shi4 yin1wei2 zhang3 de xiang4 bang4chui2?
"棒棰岛"是因为长的像棒棰?

C:

Right. On the island have hill - height approximately 53 meters.
Dui4. Dao3 shang4 you3 zuo4 shan1, gao1 yue1 wu3shi2san1 mi3.
对。岛上有座山,高约五十三米。
Note: Literally... island ~ on ~ have ~ m.w. ~ hill/mountain, ~ high ~ approximate ~ 53 ~ point ~ one ~ meter.

On hilltop you can see...
Zai4 shan1shang4 ni3 ke3yi3 kan4dao4 ...
在山上你可以看到……

Dalian urban area and coastal waters' scenic sights.
Da4lian2 shi4qu1 he2 jin4hai3 de feng1guang1.
大连市区和近海的风光。

Island's east side is - sandy beach.
Dao3 de dong1mian4 shi4 sha1tan1.

岛的东面是沙滩。A Trip To Dalian? #3

Announcer:

A Trip To Dalian? #3
Qu4 Da4lian2 Lv3you2? San1
去大连旅游?三

Vocabulary
Ci2hui4
词汇

C:

Village
Cun1


B:

Resort town
Du4jia4cun1
度假村

C:

Prohibited
Jin4zhi3
禁止

B:

Prohibited zone
Jin4qu1
禁区

C:

Villa
Bie2shu4
别墅

B:

Water quality
Shui3zhi4
水质

C:

Soft
Rou2ruan3
柔软

B:

Scene or Scenery
Jing3


C:

Landscape
Jing3se4
景色

B:

Scenic spot
Jing3dian3
景点

C:

Landscape view
Jing3guan1
景观

B:

Humanities or Human culture
Ren2wen2
人文

C:

Landscape view crafted by humans
Ren2wen2 jing3guan1
人文景观

B:

Natural landscape view
Zi4ran2 jing3guan1
自然景观

C:

Distance
Ju4li2
距离

B:

City center
Shi4zhong1xin1
市中心

C:

Vicinity or Surroundings
Zhou1wei2
周围

B:

Seashore
Hai3an4
海岸

C:

Sea beach or Beach
Hai3tan1
海滩

B:

Wax museum
La4xiang4guan3
蜡像馆

C:

Develop or Open up
Kai1fa1
开发

B:

Economic Development District
Jing1ji4 Kai1fa1qu1
经济开发区

C:

General, in the sense of a military rank
Jiang4


B:

Call roll of officers and assign tasks
Dian3jiang4
点将

C:

Assigning Tasks Platform
Dian3jiang4tai2
点将台

B:

Visibility
Neng2jian4du4
能见度

C:

Graceful or Exquisite
You1mei3
优美

B:

According to legend
Xiang1chuan2
相传

C:

Release from suffering
Pu3du4
普渡

B:

All living creatures
Zhong4sheng1
众生

C:

Save all living creatures
Pu3du4 zhong4sheng1
普渡众生

B:

Dragon king
Long2wang2
龙王

C:

Holy
Sheng4


B:

Holy water
Sheng4shui3
圣水

Announcer:

Dialogue
Dui4hua4
对话

B:

I hear-tell - Dalian has some islands ...
Wo3 ting1shuo1 Da4lian2 you3xie1 dao3yu3 ...
我听说大连有些岛屿……

are prohibited for foreigners to go onto - is this the case?
shi4 jin4zhi3 wai4guo2ren2 shang4qu4 de, you3 zhe4 hui2 shi4 ma?
是禁止外国人上去的,有这回事吗?
Note: "zhe4 hui2 shi4" is an idiomatic expression that means "is like that" or "is the case".

C:

Yes, some islands are - military restricted zone.
Shi4 a, you3xie1 dao3 shi4 jun1shi4 jin4qu1.
是啊,有些岛是军事禁区。

But foreigners can go to Bangchui Island.
Dan4shi4 Bang4chui2dao3 wai4guo2ren2 shi4 ke3yi3 qu4 de.
但是棒棰岛外国人是可以去的。

Foreigners who go - quite a lot.
Qu4 de wai4guo2ren2 ting3 duo1 de.
去的外国人挺多的。

Country's leaders also will - at vicinity's villas - spend vacations.
Guo2jia1 ling3dao3 ren2 ye3 hui4 zai4 fu4jin4 de bie2shu4 du4jia4.
国家领导人也会在附近的别墅度假。

Mainly because - sunshine good - water quality good, ...
Zhu3yao4 shi4 yang2guang1 hao3, shui3zhi4 hao3, ...
主要是阳光好,水质好,……

air is good - beach sands very soft.
kong1qi4 hao3, sha1tan1 hen3 rou2ruan3.
空气好,沙滩很柔软。

B:

Sounds nice.
Ting1 qi3lai2 bu2cuo4.
听起来不错。

Also have any other recommendations?
Hai2you3 shen2me tui1jian4 de?
还有什么推荐的?

C:

You also can go to Golden Sands Beach Seaside Bathing Place, ...
Ni3 hai2 ke3yi3 qu4 Jin1sha1tan1 Hai3bin1 Yu4chang3, ...
你还可以去金沙滩海滨浴场,……

landscape also very pretty.
jing3se4 ye3 hen3 piao4liang4.
景色也很漂亮。

Also have Big Black Stone Seaside Bathing Place, ...
Hai2you3 Da4hei1shi2 Hai3bin1 Yu4chang3, ...
还有大黑石海滨浴场,……

however the distance from city center - comparatively far, ...
bu2guo4 ju4li2 shi4zhong1xin1 jiao4 yuan3, ...
不过距离市中心较远,……

surroundings - have some resort towns.
zhou1wei2 you3 yi1xie1 du4jia4cun1.
周围有一些度假村。

also have Ten Li Golden Seashore, ...
Hai2you3 Shi2 Li3 Huang2jin1 Hai3an4, ...
还有十里黄金海岸,……
Note: A "li3" is 1/2 kilometer.

July - will hold - international beach culture festival.
qi1yue4fen4 hui4 ju3ban4 guo2ji4 sha1tan1 wen2hua4 jie2.
七月份会举办国际沙滩文化节。
Note: Literally... seventh ~ month ~ will ~ hold ~ international ~ sandy beach ~ culture ~ holiday.

There - also have - golf course - wax museum - park - etc.
Na4bian1 hai2you3 gao1er3fu1 qiu2chang3, la4xiang4guan3, gong1yuan2 deng3deng3.
那边还有高尔夫球场,蜡像馆,公园等等。
Note: Literally... that place ~ also have ~ golf course, ~ wax museum, ~ park ~ etc.

B:

Besides sea beaches, ...
Chu2le hai3tan1 zhi1wai4, ...
除了海滩之外,……

also have - any comparatively worthwhile places to go?
hai2you3 shen1me bi3jiao4 zhi2de2 qu4 de di4fang?
还有什么比较值得去的地方?

C:

You can go to Big Black Mountain Scenic District, ...
Ni3men ke3yi3 qu4 Da4hei1shan1 Feng1jing3qu1, ...
你们可以去大黑山风景区,……

distance from city center - 25 kilometers.
ju4li2 shi4zhong1xin1 er4shi2wu3 gong1li3.
距离市中心二十五公里。

At Assigning Tasks Platform - can view Yellow Sea sunrise, ...
Zai Dian3jiang4tai2 ke3yi3 kan4 Huang2hai3 ri4chu1, ...
在点将台可以看黄海日出,……

Bo Sea sunset.
Bo2hai3 ri4luo4.
渤海日落。

B:

Speaking like this - scenic view should - very good.
Zhe4me shuo1 lai2 feng1jing3 ying1gai1 hen3hao3.
这么说来风景应该很好。

C:

If visibility is good - can see ...
Ru2guo3 neng2jian4du4 hao3 de hua4, ke3yi3 kan4dao4 ...
如果能见度好的话,可以看到……

Jinzhou Urban District - Dalian Economic Development District, ...
Jin1zhou1 Cheng2qu1, Da4lian2 Jing1ji4 Kai1fa1qu1, ...
金州城区、大连经济开发区、……

Dalian's old town.
Da4lian2 de lao3 shi4qu1.
大连的老市区。

Also can see Yellow Sea Gulf and Bo Sea Gulf.
Hai2 neng2 kan4dao4 Huang2hai3wan1 he2 Bo2hai3wan1.
还能看到黄海湾和渤海湾。

Also have a Two Dragon Mountain National Park, ...
Hai2you3 ge4 Er4long2shan1 Guo2jia1 Gong1yuan2, ...
还有个二龙山国家公园,……

close to Pulandian city, developed fairly early, ...
kao4jin4 Pu3lan2dian4 shi4, kai1fa1 de bi3jiao4 zao3, ...
靠近普兰店市,开发的比较早,……

the various tourist facilities - all relatively perfect.
ge4xiang4 lv3you2 she4shi1 dou1 bi3jiao4 wan2shan4.
各项旅游设施都比较完善。

Scenic view - also very beautiful.
Feng1jing3 ye3 hen3 piao4liang4.
风景也很漂亮。

The main thing is - natural environment - exquisite, ...
Zhu3yao4 shi4 zi4ran2 huan2jing4 you1mei3, ...
主要是自然环境优美,……

combines many landscape views crafted by humans with natural landscape views.
ji2he2 le hen3duo1 ren2wen2 jing3guan1 gen1 zi4ran2 jing3guan1.
集合了很多人文景观跟自然景观。

In total - have more than twenty scenic spots.
Gong4 you3 er4shi2 duo1 chu4 jing3dian3.
共有二十多处景点。

On the mountain - also have - over 400 year old - ancient temple ...
Shan1shang4 hai2you3 zuo4 si4bai3 duo1 nian2 li4shi3 de gu3miao4, ...
山上还有座四百多年历史的古庙,……
Note: Literally... mountain on ~ also have ~ m.w. ~ 400 ~ more ~ years ~ history ~ de ~ ancient temple.

called Two Dragon Mountain Temple.
jiao4zuo4 Er4long2shan1 Miao4.
叫做二龙山庙。

Also have - ancient well called "God Dragon Well" ...
Hai2you3 yi1 kou3 gu3jing3, jiao4 "Shen2long2jing3", ...
还有一口古井,叫"神龙井",……

according to legend - this well is ...
xiang1chuan2 ci3 jing3 shi4 ...
相传此井是 ……

holy water - of dragon king that saved all living creatures.
long2wang2 pu3du4zhong4sheng1 de sheng4shui3.

龙王普渡众生的圣水。A Trip To Dalian? #4

Announcer:

A Trip To Dalian? #4
Qu4 Da4lian2 Lv3you2? Si4
去大连旅游?四

Vocabulary
Ci2hui4
词汇

C:

Dangerous
Xiong1xian3
凶险

B:

Boundary
Fen1jie4xian4
分界线

C:

Design or Manufacture
Zhi4zao4
制造

B:

What one knows
Suo3zhi1
所知

C:

Obstruction
Bu4tong1
不通

B:

Affiliated
Fu4shu3
附属

C:

Sun Yatsen
Zhong1shan1
中山

B:

Affiliated Zhongshan Hospital of Dalian University
Da4lian2 Da4xue2 Fu4shu3 Zhong1shan1 Yi1yuan4
大连大学附属中山医院

C:

Medical science
Yi1ke1
医科

B:

First Affiliated Hospital of Dalian Medical University
Da4lian2 Yi1ke1 Da4xue2 Fu4shu3 Di4yi1 Yi1yuan4
大连医科大学附属第一医院

C:

Public praise
Kou3bei1
口碑

B:

Staff or Personnel
Ren2yuan2
人员

C:

Medical care
Yi1hu4
医护

B:

Medical personnel
Yi1hu4 ren2yuan2
医护人员

C:

Lost, as in not knowing where one is
Mi2lu4
迷路

B:

GPS
Dao3hang2yi2
导航仪

C:

Place
Chang3suo3
场所

B:

Public place
Gong1gong4 chang3suo3
公共场所

C:

Occasion or Situation
Chang3he2
场合

B:

Public situation or Public place
Gong1gong4 chang3he2
公共场合

C:

Sign, in the sense of a directional sign
Biao1zhi4pai2
标志牌

Announcer:

Dialogue
Dui4hua4
对话

B:

Also have - any other fun places?
Hai2you3 shen2me hao3wanr2 de di4fang1?
还有什么好玩的地方?

C:

You also can go - Old Iron Mountain.
Ni3men2 hai2 ke3yi3 qu4 Lao3tie3shan1.
你们还可以去老铁山。

Old Iron Mountain's coastal waters ...
Lao3tie3shan1 de jin4hai3 ...
老铁山的近海……

people say - is our country's most dangerous water route.
ju4shuo1 shi4 wo3guo2 zui4 xiong1xian3 de shui3dao4.
据说是我国最凶险的水道。

There - also is - Yellow Sea and Bo Sea boundary.
Na4bian1 ye3 shi4 Huang2hai3 gen1 Bo2hai3 de fen1jie4xian4.
那边也是黄海跟渤海的分界线。

If speaking of - liking lighthouses, ...
Ru2guo3 xi3huan1 deng1ta3 de hua4, ...
如果喜欢灯塔的话,……

also can go take a look.
ye3 ke3yi3 qu4 kan4kan.
也可以去看看。

B:

There - also has a lighthouse?
Nar4 hai2you3 zuo4 deng1ta3?
那儿还有座灯塔?

This lighthouse has anything special?
Zhe4 deng1ta3 you3 shen2me te4bie2 de ma?
这灯塔有什么特别的吗?

C:

That lighthouse has 100-plus years - history.
Na4 zuo4 deng1ta3 you3 yi1bai3 duo1 nian2 li4shi3 le.
那座灯塔有一百多年历史了。

Is designed by - French person invited by - that time's Qing government.
Shi4 dang1shi2 de Qing1 zheng4fu3 qing3 Fa3guo2ren2 zhi4zao4 de.
是当时的清政府请法国人制造的。

Once was - world's ten most famous lighthouses - one of.
Ceng2jing1 shi4 shi4jie4 shang4 shi2 da4 deng1ta3 zhi1yi1.
曾经是世界上十大灯塔之一。

B:

Not bad.
Bu2cuo4.
不错。

I also have some questions, ...
Wo3 hai2 you3xie1 wen4ti2, ...
我还有些问题,……

would like to help my foreign friend - ask.
xiang3 bang1 wo3 wai4guo2 peng2you3 wen4wen4.
想帮我外国朋友问问。

Rely on your knowledge, ...
Ju4 ni3 suo3zhi1 ...
据你所知……

Dalian's hospitals - how are they?
Da4lian2 de yi1yuan4 zen3meyang4 a?
大连的医院怎么样啊?

Foreigners go - can language obstacles - kind of thing - or not?
Wai4guo2ren2 qu4 hui4bu2hui4 yu3yan2 bu4tong1 shen2me de ne?
外国人去会不会语言不通什么的呢?

C:

According to what I know, ...
Ju4 wo3 suo3zhi1, ...
据我所知,……

Affiliated Zhongshan Hospital of Dalian University, ...
Da4lian2 Da4xue2 Fu4shu3 Zhong1shan1 Yi1yuan4, ...
大连大学附属中山医院,……

or First Affiliated Hospital of Dalian Medical University ...
huo4zhe3 Da4lian2 Yi1ke1 Da4xue2 Fu4shu3 Di4yi1 Yi1yuan4 ...
或者大连医科大学附属第一医院……

all are well-praised hospitals, ...
dou1 shi4 kou3bei1 bu2cuo4 de yi1yuan4, ...
都是口碑不错的医院,……

furthermore they both have bilingual service personnel.
er2qie3 ta1men dou1 you3 shuang1yu3 fu2wu4 ren2yuan2.
而且他们都有双语服务人员。

I also hear-tell ...
Wo3 hai2 ting1shuo1, ...
我还听说,……

some medical personnel are quite experienced with foreign patients.
you3xie1 yi1hu4 ren2yuan2 dui4 wai4guo2 bing4ren2 ye3 hen3 you3 jing1yan4.
有些医护人员对外国病人也很有经验。

B:

I - again - ask a question.
Wo3 zai4 wen4 yi2ge4 wen4ti2.
我再问一个问题。

A foreigner - lost in Dalian - what to do?
Yi2ge4 wai4guo2ren2 zai4 Da4lian2 mi2lu4 le zen3me ban4?
一个外国人在大连迷路了怎么办?

C:

Then just look for - person to ask.
Na4 jiu4 zhao3 ren2 wen4wen4 bei.
那就找人问问呗。

The majority of people - towards foreigners - all quite friendly.
Duo1shu4 ren2 dui4 wai4guo2ren2 dou1 ting3 you3hao3 de.
多数人对外国人都挺友好的。

B:

What I really would like to ask is, ...
Wo3 shi4 xiang3 wen4, ...
我是想问,……

besides looking at maps, using GPS, ...
chu2le zhao3 di4tu2, yong4 dao3hang2yi2 ...
除了找地图、用导航仪……

and looking for police, and asking people, ...
hai2you3 zhao3 jing3cha2, hai2you3 wen4 ren2, ...
还有找警察,还有问人,……

public places have translated signs?
gong1gong4 chang3suo3 you3 fan1yi4 de biao1zhi4pai2 ma?
公共场所有翻译的标志牌吗?

C:

Because - Dalian - foreigners - comparatively many, ...
Yin1wei2 Da4lian2 wai4guo2ren2 bi3jiao4 duo1, ...
因为大连外国人比较多,……

so the great majority of public places all have ...
suo3yi3 da4duo1shu4 gong1gong4 chang3he2 dou1 shi4 you3 ...
所以大多数公共场合都是有……

Japanese, Korean, English, and Russian signs.
Ri4yu3, Han2yu3, Ying1yu3, E2yu3 de biao1zhi4pai2.
日语,韩语,英语,俄语的标志牌。


About Language Mentor

You can study this lesson, and many others, using Language Mentor - an audio-centric app that is designed to be used while your hands and eyes are busy doing other things. You can download it at the Android Play Store and the iPhone App Store.


Creative Commons License

​This article and the lesson that it presents are both licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.