We're excited to announce that 席爱娜 Xi Aina (Diana) has just published "Hotels: Dealing With Problems", a new Beginner level Mandarin Chinese lesson, on Language Mentor! 

Lesson Script

Announcer:

Dealing With Problems
Chu3li3 Wen4ti2
处理问题

A:

Embarrassed - I have some matters - have to trouble you.
Bu4hao3yi4si, wo3 you3 yi4xie1 shi4qing dei3 ma2fan ni3.
不好意思,我有一些事情得麻烦你。

Clerk:

No problem - you - please speak.
Mei2 wen4ti2, nin2 qing3 shuo1.
没问题,您请说。

A:

I'm sorry, my room card - lost.
Dui4bu4qi3, wo3de fang2ka3 diu1le.
对不起,我的房卡丢了。

Furthermore, yesterday evening my neighbors very noisy.
Er2qie3, wo3de lin2ju1 zuo2tian1 wan3shang4 hen3 chao3.
而且,我的邻居昨天晚上很吵。

In addition the scenery outside my window - very bad.
Jia1shang4 wo3 chuang1wai4 de feng1jing3 hen3 bu4hao3.
加上我窗外的风景很不好。

So, I would like to - change a room.
Suo3yi3, wo3 xiang3 huan4 yi2 ge4 fang2jian1.
所以,我想换一个房间。

Could - give me a room that faces south?
Ke3yi3 gei3 wo3 yi2 ge4 chao2nan2 de fang2jian1 ma?
可以给我一个朝南的房间吗?

Clerk:

Okay, no problem. You - wait a bit.
Hao3de, mei2 wen4ti2. Nin2 shao1deng3.
好的,没问题。您稍等。

Ready - this is your new room card.
Hao3le, zhe4 shi4 nin2de xin1 fang2ka3.
好了,这是您的新房卡。

A:

Thank you. This room - the scenery outside window - how is it?
Xie4xie4 ni3. Zhe4 ge4 fang2jian1 chuang1wai4 de feng1jing3 zen3meyang4?
谢谢你。这个房间窗外的风景怎么样?

Does the window face south?
Chuang1hu4 shi4 chao2nan2 de ma?
窗户是朝南的吗?

Clerk:

Right - is south facing.
Dui4, shi4 chao2nan2 de.
对,是朝南的。

Outside window - have - very many Beijing hutong.
Chuang1hu4 wai4mian4 you3 hen3duo1 Bei3jing1 hu2tong.
窗户外面有很多北京胡同。

A:

Great! Thanks!
Tai4hao3le! Xie4xie4!
太好了!谢谢!

Where can I find ice?
Wo3 zai4 nar3 ke3yi3 zhao3dao4 bing1kuair4?
我在哪儿可以找到冰块儿?

Clerk:

You want ice - to do what?
Nin2 yao4 bing1kuair4 zuo4 shen2me?
您要冰块儿做什么?

A:

When I drink cola, I will add ice.
Wo3 he1 ke3le4 de shi2hou, wo3 hui4 jia1 bing1kuair4.
我喝可乐的时候,我会加冰块儿。

Clerk:

Understood, then we have cold cola. Do you want?
Ming2bai le, na4 wo3men you3 bing1 ke3le4. Nin2 yao4 ma?
明白了,那我们有冰可乐。您要吗?

A:

Okay. I want one bottle.
Hao3de. Wo3 yao4 yi4 ping2.
好的。我要一瓶。

Room has coffee machine in it?
Fang2jian1 li3 you3 ka1fei1ji1 ma?
房间里有咖啡机吗?

Clerk:

Doesn't have, but has instant coffee.
Mei2you3, dan4shi4 you3 su4rong2 ka1fei1.
没有,但是有速溶咖啡。

A:

I don't like to drink instant coffee.
Wo3 bu4 xi3huan1 he1 su4rong2 ka1fei1.
我不喜欢喝速溶咖啡。

Nearby - has - coffee shop?
Fu4jin4 you3 ka1fei1 ting1 ma?
附近有咖啡厅吗?

Clerk:

Nearby - has - Starbucks.
Fu4jin4 you3 xing1ba1ke4.
附近有星巴克。

A:

At - where?
Zai4 nar3?
在哪儿?

Clerk:

Go out of hotel - lefthand side - two hundred meters.
Chu1le jiu3dian4 zuo3shou3 bian1 liang3bai3 mi3.
出了酒店左手边两百米。

A:

Thanks for your help.
Xie4xie4 ni3 de bang1zhu4.
谢谢你的帮助。

Clerk:

I should do this.
Ying1gai1 de.

应该的。 


About Language Mentor

You can study this lesson, and many others, using Language Mentor - an audio-centric app that is designed to be used while your hands and eyes are busy doing other things. You can download it at the Android Play Store and the iPhone App Store.


Creative Commons License

​This article and the lesson that it presents are both licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.