We're excited to announce that 章琦玮 - Zhang Qiwei has just published "Pop & Piracy #2", a new Intermediate level Mandarin Chinese lesson, on Language Mentor! 

Lesson Script

Announcer:

Pop & Piracy, # 2
Liu2xing2yin1yue4 He2 Dao4ban3, Er4
流行音乐和盗版,二

Xiaoyin:

Actually ...
Shi4shi2shang4 ...
事实上……

some part of the Chinese people already ...
yi1bu4fen4 Zhong1guo2ren2 yi3jing1 ...
一部分中国人已经……

become aware of this problem.
yi4shi2 dao4 zhe4ge4 wen4ti2 le.
意识到这个问题了。

The government is starting to protect these artists' interests.
Zheng4fu3 kai1shi3 bao3hu4 zhe4xie1 yi4shu4jia1 de li4yi4 le.
政府开始保护这些艺术家的利益了。

But on the one hand, ...
Dan4shi4, yi1fang1mian4, ...
但是,一方面,……

we have a really big population - it's really difficult to control them.
wo3men2 de ren2 kou3 hen3duo1, hen3 nan2 kong4zhi4.
我们的人口很多,很难控制。

On the other hand this kind of music service ...
Ling4yi1 fang1mian4, zhe4zhong3 yin1yue4 fu2wu4 ...
另一方面,这种音乐服务……

helps some songs' popularity in China.
li4yu2 yi1xie1 ge1 zai4 Zhong1guo2 de liu2xing2.
利于一些歌在中国的流行。
Note: literally... beneficial for ~ some ~ songs ~ in / at ~ China ~ de ~ popular / spread

A:

Then, how does the average person look at this issue?
Na4 yi1ban1 ren2 shi4 zen3me kan4 zhei4ge4 wen4ti2 de?
那一般人是怎么看这个问题的?

Is it their opinion that downloading music for free is okay?
Ta1men2 ren4wei2 mian3fei4 xia4zai3 yin1yue4 shi4 ke3yi3 de ma?
他们认为免费下载音乐是可以的吗?

My meaning is, ...
Wo3de yi4si1 shi4, ...
我的意思是,……

even if the singer and the music company ...
ji2shi3 ge1shou3 gen1 yin1yue4 gong1si1 ...
即使歌手跟音乐公司……

don't want this kind of thing to happen?
bu4 yuan4yi4 zhe4zhong3 shi4 fa1sheng1?
不愿意这种事发生?

I know some artist persons or musicians ...
Wo3 zhi1dao4 yi1xie1 yi4ren2 huo4zhe3 yin1yue4jia1 ...
我知道一些艺人或者音乐家……

can have free music.
hui4 you3 mian3fei4 yin1yue4.
会有免费音乐。

But what I mean is ...
Dan4shi4 wo3de yi4si1 shi4 ...
但是我的意思是……

if they aren't willing to do that ...
yao4shi4 ta1men bu4 yuan4yi4 zhe4me zuo4 ...
要是他们不愿意这么做……

Xiaoyin:

Generally speaking, ...
Yi1ban1 qing2kuang4 xia4, ...
一般情况下,……

people much prefer free downloaded online music.
ren2men2 geng4 xi3huan1 mian3fei4 zai4xian4 xia4zai3 yin1yue4.
人们更喜欢免费在线下载音乐。

A:

How do they view this?
Ta1men2 shi4 zen3me kan4 zhei4ge4 de?
他们是怎么看这个的?

Can you talk with me a bit about their thinking?
Ni3 neng2 gen1 wo3 shuo1shuo1 ta1men2 de xiang3fa3 ma?
你能跟我说说他们的想法吗?

I think people don't do what ...
Wo3 xiang3 ren2men2 bu4 zuo4 nei4xie1 ...
我想人们不做那些……

in their opinion they feel is really a wrong thing ...
ta1men2 ren4wei2 jue2de2 zhen1de cuo4de shi4 ...
他们认为觉得真的错的事……

Xiaoyin:

They - from some search engines and friends - learn.
Ta1men cong2 yi1xie1 sou1suo3 yin3qing3 huo4zhe3 cong2 peng2you3 na4li3 de2zhi1.
他们从一些搜索引擎或者从朋友那里得知。

They are not like you, ...
Ta1men bu4xiang4 ni3men, ...
他们不像你们,……

clarity on the importance of intellectual property rights.
qing1chu3 zhi1shi2 chan3quan2 de zhong4yao4xing4.
清楚知识产权的重要性。
Note: Literally... clear ~ knowledge ~ product ~ right ~ de ~ important ~ nature/-ness

They just want to listen to music.
Ta1men zhi3shi4 xiang3 ting1 yin1yue4.
他们只是想听音乐。

They really don't realize ...
Ta1men shen4zhi4 xiang3bu4dao4 ...
他们甚至想不到……

this has any relationship with the law.
zhe4 gen1 fa3lv4 you3 shen2me guan1xi4.
这跟法律有什么关系。

This just is, provided by the Internet ...
Zhe4 zhi3shi4 wang3luo4 ti2gong4 de ...
这只是网络提供的……

one among convenient resources.
bian4jie2 zi1yuan2 de qi2zhong1 yi1ge.
便捷资源的其中一个。

A:

Really? I'm very perplexed.
Zhen1de ma? Wo3 hen3 yi2huo4.
真的吗?我很疑惑。

You're saying Chinese people generally don't know about copyrights?
Ni3 shi4 shuo1 Zhong1guo2ren2 yi1ban1 dou1 bu4 zhi1dao4 ban3quan2?
你是说中国人一般都不知道版权?

Xiaoyin:

I feel that to a certain extent ...
Wo3 jue2de2 mou3zhong3 cheng2du4shang4 ...
我觉得某种程度上……
Note: Literally... I ~ feel ~ certain kind ~ degree/extent ~ on

they know what a copyright is.
ta1men zhi1dao4 shen2me shi ban3quan2.
他们知道什么是版权。

For example, legal DVDs, CDs or books ...
Bi3ru2, zheng4ban3 DVD, CD huo4zhe3 shu1 ...
比如,正版DVD、CD或者书……

they have a copyright, are comparatively expensive, and are of good quality.
ta1men you3 ban3quan2, bi3jiao4 gui4, er2qie3 zhi4liang4 hao3.
它们有版权,比较贵,而且质量好。

But they don't know ...
Dan4 ta1men bu4 zhi1dao4 ...
但他们不知道……

that very easy to download-from-internet music ...
na4xie1 hen3 rong2yi4 jiu4 ke3yi3 cong2 wang3shang4 xia4zai3 dao4 de yin1yue4 ...
那些很容易就可以从网上下载到的音乐……

also have copyrights.
ye2 you3 ban3quan2.
也有版权。


About Language Mentor

You can study this lesson, and many others, using Language Mentor - an audio-centric app that is designed to be used while your hands and eyes are busy doing other things. You can download it at the Android Play Store and the iPhone App Store.


Creative Commons License

​This article and the lesson that it presents are both licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.