We're excited to announce that 章琦玮 - Zhang Qiwei has just published "Pop & Piracy #4", a new Intermediate level Mandarin Chinese lesson, on Language Mentor! 

Lesson Script

Announcer:

Pop & Piracy, #4
Liu2xing2yin1yue4 He2 Dao4ban3, Si4
流行音乐和盗版,四

A:

How much do you think that tickets for a May Day vocal concert cost?
Ni3 jue2de2 Wu3yue4tian1 de yan3chang4hui4 piao4jia4 shi4 duo1shao3?
你觉得五月天的演唱会票价是多少?

Xiaoyin:

Hmmm ... I'll check and see ...
En1 ... wo3 cha2cha2 kan4 ...
嗯……我查查看……

It seems, based on differences in seats ...
Hao3xiang4 gen1ju4 zuo4wei4 de bu4tong2 ...
好像根据座位的不同……

ticket prices vary from one hundred to eight hundred and fifty-five.
piao4jia4 cong2 yi1bai3 kuai4 dao4 ba1bai3 wu3shi2wu3 bu4deng3.
票价从一百块到八百五十五不等。

A:

So, then it's between 15 and 125 dollars ...
Na4 jiu4shi4 shi2wu3 dao4 yi1bai3er4shi2wu3 mei3yuan2 ...
那就是十五到一百二十五美元……

not inexpensive ...
bu4 pian2yi4 a ...
不便宜啊……

Xiaoyin:

How much are tickets for a concert by the Green Day band?
Lv4ri4 yue4dui4 de yin1yue4hui4 de piao4jia4 shi4 duo1shao3?
绿日乐队的音乐会的票价是多少?
Note: "yue4dui4" = band

A:

I think a vocal concert in a major city ...
Wo3 xiang3 zai4 zhu3yao4 cheng2shi4 de yi1chang3 yan3chang4hui4 ...
我想在主要城市的一场演唱会……

probably between 35 and 100 dollars.
da4gai4 san1shi2wu3 dao4 yi1bai3 mei3yuan2.
大概三十五到一百美元。

Xiaoyin:

I feel the differences in ticket prices ...
Wo3 jue2de2 piao4jia4 de bu4tong2, ...
我觉得票价的不同,……

are because those concerts ...
shi4 yin1wei2 na4xie1 yin1yue4hui4 ...
是因为那些音乐会……

in China are always done very large, ...
zai4 Zhong1guo2 zong3shi4 ban4 de2 hen3 da, ...
在中国总是办得很大,……
Note: "ban4" = do, handle, manage, set up, run

but in America the size is comparatively smaller.
er2 zai4 Mei3guo2 gui1mo2 ze2 bi3jiao4 xiao3.
而在美国规模则比较小。
Note: "ze2" indicates contrast - in this case the contrast between concerts in China and those in America.

They can hold their vocal concert in an arena.
Ta1men hui4 zai4 yun4dong4chang2 kai1 yan3chang4hui4.
他们会在运动场开演唱会。
Note: Translations for "hui4" include "can", "be possible", "be able to", "will", "be sure to", and - as is the case here - "be likely to".

Because of the 08 Olympic Games, ...
Yin1wei2 ling2ba1 nian2 ao4yun4hui4, ...
因为零八年奥运会,……

all major cities in China ...
Zhong1guo2 de mei3ge4 zhu3yao4 cheng2shi4 ...
中国的每个主要城市……

all have Olympic centers ...
dou1you3 ao4ti3 zhong1xin1, ...
都有奥体中心,……

they're all really large.
ta1men dou1 fei1chang2 da4.
它们都非常大。

A:

Interesting ...
You3 yi4si1 ...
有意思……

in other words, you can spend comparatively less money ...
ye3 jiu4shi4 shuo1 ni3men ke3yi3 hua1 bi3jiao4 shao3 de qian2, ...
也就是说你们可以花比较少的钱,……

but maybe very far from the stage.
dan4shi4 ke3neng2 hui4 li2 wu3tai2 hen3 yuan3.
但是可能会离舞台很远。

In ordinary situations, common people ...
Yi1ban1 qing2kuang4 xia4, pu3tong1ren2 ...
一般情况下,普通人……

can afford vocal concert tickets?
neng2 fu4dan1qi3 yan3chang4hui4 piao4jia4 ma?
能负担起演唱会票价吗?

This is a small or large ...
Zhe4shi4 xiao3de hai2shi4 da4 de ...
这是小的还是大的……

or unaffordable expense?
hai2shi4 fu4dan1 bu4qi3 de kai1zhi1?
还是负担不起的开支?

Xiaoyin:

For this - I suggest - need to look at the situation.
Zhe4 yao4 kan4 qing2kuang4 ba.
这要看情况吧。

Middle school students, college students, ...
Zhong1xue2sheng1, da4xue2sheng1 ...
中学生、大学生……

or those who don't have stable incomes, ...
huo4zhe3 mei2you3 wen3ding4 shou4ru4 de qun2ti3, ...
或者没有稳定收入的群体,……
Note: literally... or ~ not ~ stable ~ income ~ de ~ group

may feel that going to listen to a vocal concert is a not-small expense ...
hui4 jue2de2 qu4 ting1 yan3chang4hui4 shi4 ge4 bu4xiao3 de kai1zhi1, ...
会觉得去听演唱会是个不小的开支,……

sometimes also there is no need.
you3shi2 ye3 mei2you3 bi4yao4.
有时也没有必要。

For those ...
Dui4yu2 nei4xie ...
对于那些……

as for people who have stable work in the city, ...
zai4 cheng2li3 you3 wen3ding4 gong1zuo4 de ren2 er2yan2, ...
在城里有稳定工作的人而言,……

as long as they aren't worried about cloths and food, ...
zhi3yao4 ta1men2 bu4 wei4 yi1shi2 fa1chou2, ...
只要他们不为衣食发愁,……
Note: Literally... just need ~ they ~ not ~ on account of ~ cloths and food ~ worry

have spare money to go listen to a concert, ...
you3 xian2qian2 qu4 ting1 yin1yue4hui4, ...
有闲钱去听音乐会,……

then it's not a big expense ...
jiu4 bu4shi4 ge4 da4 kai1zhi1, ...
就不是个大开支,……

it's just whether or not they need it.
zhi3shi4 you3 mei2you3 bi4yao4.
只是有没有必要。

But if rent and food expenses ...
Dan4shi4 zai4 fang2zu1 gen1 shi2pin3 xiao1fei4 ...
但是在房租跟食品消费……

when they constitute a large portion of income, ...
zhan4 le shou1ru4 hen3 da4 yi1bu4fen4 shi2, ...
占了收入很大一部分时,……
Note: "shi2" = at a time when, in the case of

going to a vocal concert is unaffordable, ...
qu4 yan3chang4hui4 shi4 fu4dan1 bu4qi3 de ...
去演唱会是负担不起的……
Note: "fu4dan1" = bear, burden

also is unnecessary.
ye3 shi4 mei2you3 bi4yao4 de.
也是没有必要的。


About Language Mentor

You can study this lesson, and many others, using Language Mentor - an audio-centric app that is designed to be used while your hands and eyes are busy doing other things. You can download it at the Android Play Store and the iPhone App Store.


Creative Commons License

​This article and the lesson that it presents are both licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.