We're excited to announce that Mathilda Ren (任回驳) has just published "Using Photoshop", a new Intermediate level Mandarin Chinese lesson, on Language Mentor! 

Lesson Script

Announcer:

Using Photoshop
Shi3yong4 Photoshop
使用Photoshop

Vocabulary
Ci2hui4
词汇

A:

Picture or Image
Tu2pian4
图片

B:

Picture or Image, as translated in Photoshop menus
Tu2xiang4
图像

A:

Photo
Zhao4pian4
照片

B:

Click
Dian3ji1
点击

A:

Press down
An4xia4
按下

B:

To fill in
Tian2xie3
填写

A:

Demonstrate
Yan3shi4
演示

B:

Option or Menu Item
Xuan3xiang4
选项

A:

Adjust
Tiao2zheng3
调整

B:

Hue or Color
Se4xiang4
色相

A:

Degree of saturation
Bao3he2du4
饱和度

B:

Lightness or Brightness
Ming2du4
明度

A:

Key on keyboard
Jian4


B:

Shortcut key
Kuai4jie2jian4
快捷键

A:

Pull or Drag
Tuo1zhuai4
拖拽

B:

Blank space on form, or field on computer screen
Kong4ge2
空格

A:

Numerical value
Shu4zhi2
数值

B:

Measurement or Dimension
Chi3cun
尺寸

A:

To run, as in "running a program"
Yun4xing2
运行

Announcer:

Dialog
Dui4hua4
对话

A:

Li, after work you're going on a date with that silly singer?
Li4, ni3 xia4ban1 hou4 ni3 yao4 qu4 he2 nei4ge4 sha3 ge1shou3 yue1hui4 ma?
莉,你下班后你要去和那个傻歌手约会吗?

B:

Yeah, but he's not silly, also very cute.
Shi4ya, dan4shi4 ta1 bu4 sha3, hai2 hen3 ke3ai4.
是呀,但是他不傻,还很可爱。

A:

Li, do you know how to use Photoshop?
Li4, ni3 zhi1dao4 zen3me4 yong4 Photoshop ma?
莉,你知道怎么用Photoshop吗?

B:

I know a little bit.
Wo3 zhi1dao4 yi1dianr3.
我知道一点儿。

A:

Could you give me - demonstration - how to do some things?
Ni3 neng2 gei3 wo3 yan3shi4 xia4 zen3me zuo4 xie1 dong1xi ma?
你能给我演示下怎么做些东西吗?

B:

Sure, buddy.
Ke3yi3 ya, ge1menr.
可以呀,哥们儿。
Note: Ge1menr is a term used in spoken Chinese for close friends, usually between male friends, though not in this case.

A:

I have a photo - would like to use on my website, ...
Wo3 you3 zhang1 zhao4pian4 xiang3yao4 yong4 zai4 wo3de wang3zhan4 shang4, ...
我有张照片想要用在我的网站上,……

but the colors aren't good.
dan4shi4 yan2se4 bu4 hao3.
但是颜色不好。

B:

Okay - then suggest we - now - first open Photoshop.
Hao3de, na4 wo3men xian4zai4 xian1 da3kai1 Photoshop ba.
好的,那我们现在先打开 Photoshop 吧。

A:

Ok, hold on, Photoshop opened, ...
Hao3de, deng3xia4, Photoshop da3kai1 le, ...
好的,等下,Photoshop 打开了,……

B:

Now pick a photo.
Xian4zai4 tiao1 zhang1 zhao4pian4.
现在挑张照片。

A:

Click file menu, click open item ...
Dian3ji1 wen2jian4 cai4dan1, dian3ji1 da3kai1 xuan3xiang4 ...
点击文件菜单,点击打开选项……

B:

Right.
Dui4.
对。

A:

Okay, that's it.
Hao3, jiu4shi4 zhei4ge4.
好,就是这个。

B:

Okay, press Control and U together.
Hao3, ba3 Control he2 U yi4qi3 an4xia4.
好,把Ctrl和U一起按下。

A:

That is which menu, which menu item?
Na4shi4 na3 yi2 ge4 cai4dan1, na3 yi2 ge4 xuan3xiang4?
那是哪一个菜单,哪一个选项?

B:

Image, Adjustments, Hue/Saturation, ...
Tu2xiang4, Tiao2zheng3, Se4xiang4-Bao3he2du4, ...
图像,调整,色相/饱和度,……

Control-U is the keyboard shortcut for Hue/Saturation.
Control he2 U shi4 Se4xiang4-Bao3he2du4 de kuai4jie2jian4.
Ctrl和U是色相/保护度的快捷键。

A:

I see. Okay, next what should I do?
Wo3 ming2bai le. Hao3de, xia4mian4 wo3 gai1 zuo4 shen2me?
我明白了。好的,下面我该做什么?

B:

Take the small triangle on Saturation - drag toward right.
Ba3 Bao3he2du4 shang4 de xiao3 san1jiao3 xiang4 you4 tuo1zhuai4.
把饱和度上的小三角向右拖拽。

A:

Wow! It looks very bizarre!
Wa! Kan4qi3lai2 hao3 guai4yi4!
哇!看起来好怪异!

B:

You can also - in the field at the right ...
Ni3 ye3 ke3yi3 zai4 you4bian1 kong4ge2 li3 ...
你也可以在右边空格里……

fill in saturation value, ...
tian2xie3 Bao3he2du4 de shu4zhi2, ...
填写饱和度的数值,……

number bigger - color thus brighter - choose a suitable value.
shu4zhi2 yue4 da4 yan2se4 jiu4 yue4 liang4, xuan3ze2 ge4 he2shi4 de zhi2.
数值越大颜色就越亮,选择个合适的值。

A:

Okay, let's take a look.
Hao3, wo3men2 lai2 kan4kan.
好,我们来看看。

Colors are still too bright, ...
Yan2se4 hai2shi4 tai4 liang4 le, ...
颜色还是太亮了,……

Ten, ...
shi2, ...
十,……

oh - now - just right.
o1, xian4zai4 zheng4hao3.
哦,现在正好。

Do I need to change the Hue and Lightness values?
Wo3 xu1yao4 gai3bian4 Se4xiang4 he2 Ming2du4 zhi2 ma?
我需要改变色相和明度值吗?

B:

No need - with regards to this photo ...
Bu2yong4 le, jiu4 zhe4 zhang1 zhao4pian4 er2yan2, ...
不用了,就这张照片而言,……

I feel - already good enough.
wo3 jue2de yi3jing1 zu2gou4 hao3 le.
我觉得已经足够好了。

Look, you completed it. Still have questions?
Kan4, ni3 zuo4hao3 le. Hai2you3 wen4ti2 ma?
看,你做好了。还有问题吗?

Otherwise - I thus - go to date.
Yao4bu4ran2 wo3 jiu4 qu4 yue1hui4 le.
要不然我就去约会了。

A:

Can you spare a few more minutes?
Ni3 neng2 zai4 chou1chu1 ji3 fen1zhong1 ma?
你能再抽出几分钟吗?

B:

Okay, then before I go out - thus won't put on makeup.
Hao3 ba, na4 wo3 chu1qu4 qian2 jiu4 bu2 hua4zhuang1 le.
好吧,那我出去前就不化妆了。

A:

Okay, then is that all I need to know?
Hao3, na4 jiu4shi4 wo3 xu1yao4 quan2bu4 zhi1dao4 de ma?
好,那就是我需要全部知道的吗?

I now - thus - can use it on website?
Wo3 xian4zai4 jiu4 ke3yi3 zai4 wang3zhan4 shang4 shi3yong4 ta1 le ba?
我现在就可以在网站上使用它了吧?

B:

That image's size - suitable to use on the web?
Na4 tu2pian4 de da4xiao3 shi4he2 yong4yu2 wang3luo4 ma?
那图片的大小适合用于网络吗?

A:

Huh? What does that mean?
A2? Na4 shi4 shen2me4 yi4si?
啊?那是什么意思?

B:

If the image's dimensions - large, ...
Ru2guo3 tu2pian4 de chi3cun da4, ...
如果图片的尺寸大,……

your website - thus - will run slowly.
ni3 de wang3zhan4 jiu4 hui4 yun4xing2 de man4.
你的网站就会运行的慢。

A:

Okay, could you tell me - how to do - actually is - correct?
Hao3, ni3 ke3yi3 gao4su4 wo3 zen3me4 zuo4 cai2shi4 zheng4que4 de ma?
好,你可以告诉我怎么做才是正确的吗?
Note: "Cai2shi4" translates as "it is" in this sentence, but also serves the purpose of adding emphasis to the idea that the person who is speaking wants to do the task correctly.

B:

Use Control-Shift-I to control image dimensions.
Yong4 Control jia1 Shift he I lai2 kong4zhi4 tu2pian4 chi3cun.
用Control加Shift和I来控制图片尺寸。

A:

Great! I see. Extremely grateful.
Tai4 hao3 le! Wo3 ming2bai le. Fei1chang2 gan3xie4.
太好了!我明白了。非常感谢。

B:

You're welcome buddy - I'm going to go.
Bu2 ke4qi, ge1menr, wo3 yao4 zou3 le.
不客气,哥们儿,我要走了。

A:

Regarding Photoshop - I still have some questions.
Dui4yu2 Photoshop wo3 hai2you3 xie1 wen4ti2.
对于Photoshop我还有些问题。

Li, can you still stay with me a little while more?
Li4, ni3 hai2 neng2 duo1 he2 wo3 dai1 huir4 ma?
莉,你还能多和我呆会儿吗?

Li, I want to tell you something, ...
Li4, wo3 yao4 gao4su4 ni3 xie1 shir4, ...
莉,我要告诉你些事儿,……

In fact, I just like being with you ...
shi2ji4shang4, wo3 zhi3shi4 xi3huan1 he2 ni2 zai4 yi4qi3, ...
实际上,我只是喜欢和你在一起,……

You shouldn't go on a date with another man, Li ...
ni3 bu4 ying1gai1 qu4 he2 ling4 yi2 ge4 nan2ren2 yue1hui4, Li4 ...
你不应该去和另一个男人约会,莉……

You shouldn't call me buddy ...
Ni3 bu4 ying1gai1 jiao4 wo3 ge1menr, ...
你不应该叫我哥们儿,……

Li? Li?
Li4? Li4?

莉?莉? 


About Language Mentor

You can study this lesson, and many others, using Language Mentor - an audio-centric app that is designed to be used while your hands and eyes are busy doing other things. You can download it at the Android Play Store and the iPhone App Store.


Creative Commons License

This article and the lesson that it presents are both licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.